Personvern

1.0 Innledning

AlfredNesset AS tar personvern og lagring av dine data alvorlig. På denne sidenskal du finne oversikt over hvordan vi behandler dine opplysninger. Et avformålene med de nye GDPR-reglene som trådte i kraft i mai 2018 i EU, juli 2018for øvrige land i Europa, er å gi privatpersoner, fortrinnsvis forbrukere, enbedre oversikt og større myndighet over sine data. Det er for eksempel ikke lovå gjøre betingelsene så kompleks at de ikke blir lest. Vi har derfor forsøkt ågjøre denne teksten så forenklet som mulig. Disse betingelsene kan bli endretfra tid til annet og vi anbefaler derfor at du besøker denne siden jevnlig.

1.1 Hvordan du kommer i kontakt med oss

Alfred Nesset AS
Tonningsgate 23
6006 Ålesund

Telefon: 905 20 905
Epost: post@alfrednesset.no

1.2 Definisjoner / begreper

For å forenkleforståelsen av våre personvernregler, har vi her laget en definisjonsliste. Gioss gjerne tilbakemelding om det er noe du savner.

GDPR - General Data ProtectionRegulation
En forordning som trådte i kraft i EU 25. mai 2018. I og med så mange land ermed i EU, trår loven også i kraft i resten av Europa etter behandling i EØS den 20. juli 2018.

Cookies / Informasjonskapsler - Informasjon som er lagret i nettleseren din
Alle nettlesere har mulighet til å lagre små kapsler med informasjon. Denneinformasjonen ligger lagret i nettleseren din og kan inneholde navn, verdi ogutløpsdato. Du kan lese mer om hvordancookies fungerer i dette blogginnlegget.

Algoritme - Forteller om hvordan noe skal gjøres
Eksempelvis hvor lengeen informasjonskapsel skal lagres.

Autentisering -Handling for å bekrefte identitet
Enkel autentisering kan gjøres ved å ha kun en lang adresse. Avansertautentisering kan være at man har både brukernavn, passord og en SMS-kode.

Behandlingsansvarlig -Den som behandler opplysningene.
Som regel en bedrift.

Databehandler -Den som behandlingsansvarlig har gitt i oppgave å behandle dataene

Databehandleravtale -Avtale mellom behandlingsansvarlig og databehandler

Behandlingsgrunnlag -Begrunnelse for at opplysningene kan lagres
Dette kan være juridisk eller man har gitt frivillig samtykke til atopplysningene lagres. Dersom opplysningene som lagres ikke kan knyttes opp moten spesifikk person, behøver man ikke samtykke.

IP-adresse -Internet Protocol Adress
Unikt nummer som identifiserer en enhet i et nettverk. Innad i et lokalt nett haralle enheter forskjellig nettverk, mens utad har alle enheter på for eksempelsamme wifi-nettverk, samme IP-adresse.

SSL-sertifikat - General Data Protection Regulation

1.3 Aktuelle lover

Ekomloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83 lov for informasjonskapsler (cookies).

Lov om universell utforming

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732 krav til brukervennlighet og design slik at tjenesten kan brukes av alle, ogsåde med nedsatt funksjonsevne.

Personopplysningsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

GDPR

PERSONVERNFORORDNINGEN (NORSK)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-56-ls-20172018/id2594627/sec42

PERSONVERNFORORDNINGEN (OFFISIELL OG ENGELSK)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL

1.4 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn,retting, sletting, begrensning, protestere og dataportibilitet.

Ved å gå til  https://www.alfrednesset.no/informasjonskapsler kan du få innblikk i hva hvilke data vi har tilknyttet deg. Herkan du også rette, slette, begrense og laste ned dine data.

1.5 Hvem du eventuelt kan klage til

Dukan til enhver tid kontakte oss på post@alfrednesset.no eller i kontaktinformasjonen som er nevnt i punkt 1.1.

Dukan også klage til Datatilsynet på nettsidene til datatilsynet.no.

1.6 Hvordan du kan slette data

Hvavi har lagret om deg, vil du til enhver tid finne på  https://www.alfrednesset.no/informasjonskapsler. Her vil du kunne endre dine opplysninger, be om sletting oglaste ned dine data.

2.0 Hva vi lagrer uten å spørre

Vi kan lagre data om anonymtuten å spørre. Så lenge dataene ikke kan spores tilbake til deg, er dettetillatt. Dette gjøres med formål å kunne analysere besøksdata og forbedrebrukeropplevelsen av våre nettsider. Vi lagrer også besøkstrafikk anonymt for åforhindre misbruk, hacking og forsøk på svindel.

2.1 Google

Google Analytics

Et svært vanlig analyseverktøyfor å analysere brukeroppførsel på et nettsted, er Google Analytics. Dette eren gratistjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende,sidevisninger, trafikk-kilder, lengde på besøk, geografisk lokasjon og mye mer.For å lagre informasjon om de besøkende, benytter Google Analytics etjavascript, som igjen lager forskjellige informasjonskapsler i nettleseren din.Data som blir samlet inn via Google Analytics, samles inn anonymt. Det er ikkemulig å knytte det mot deg som bruker.

Google Remarketing

Når du besøker et nettsted,lagres det en cookie (informasjonskapsel) i nettleseren din. Deretter, når dubesøker et annet nettsted som inneholder annonser fra samme nettsted som dunettopp besøkte, hentes disse annonsene frem og vises tilpasset akkurat deg.Dersom denne informasjonskapselen ikke ligger i nettleseren din, hentes en heltannen annonse fra et annet nettsted du har besøk, eller kanskje en mertilfeldig annonse som er benyttet med bakgrunn i andre segmenter ennremarketing. Navnet på informasjonskapslene som benyttes ved Google Remarketingkan variere mellom _drt_, FLC og exchange_uid. Avsender er alltiddoubleclick.net og det er denne adressen du skal lete etter for å finne igjeninformasjonskapslene som vi benytter.

2.2 Facebook

Ved hjelp av et javascript fraFacebook, kan vi vise annonser til deg på Facebook etter du har besøktnettsidene våre. Vi samler ingen data som kan identifisere deg som person, menvi benytter i noen tilfeller muligheten til å vise deg annonser etter du harbesøkt nettsidene våre.

2.3 Twitter

Ved hjelp av et javascript fraTwitter, kan vi vise annonser til deg på Twitter etter du har besøkt nettsidenevåre. Vi samler ingen data som kan identifisere deg som person, men vi benytteri noen tilfeller muligheten til å vise deg annonser etter du har besøktnettsidene våre.

2.4 LinkedIn

Ved hjelp av et javascript fraLinkedin, kan vi vise annonser til deg på Linkedin etter du har besøktnettsidene våre. Vi samler ingen data som kan identifisere deg som person, menvi benytter i noen tilfeller muligheten til å vise deg annonser etter du harbesøkt nettsidene våre.

3.0 Hva vi lagrer, men spør deg først

Når du gir oss informasjon,lagrer vi denne i en database. Dersom det er informasjon som erpersonidentifiserende, spør vi alltid om dette først.

3.1 Nyhetsbrev

For å kunne sende degnyhetsbrev, må vi minimum lagre din e-postadresse. Vi lagrer hva og når vi harsendt deg noe, samt hvorvidt e-postene vi sender deg har blitt åpnet ellerikke. Formål med å lagre hvorvidt du har åpnet e-postene eller ikke, er å kunnemåle hvilke nyhetsbrev som blir likt best og hvorvidt du ser det vi sender degeller ikke. Dersom vi ikke ser at du åpner e-postene våre over tid, vil vimuligens kontakte deg for å forhøre oss om du ønsker å fortsatt mottainformasjon fra oss. I noen tilfeller vil vi spørre om vi kan lagre mer om deg.Dette kan være navn, telefon og øvrig kontaktinformasjon. Formål med dette er åkunne kontakte deg, samt tilpasse informasjonen vi sender deg bedre.

3.2 Nedlastning

Når du laster ned informasjonfra nettsidene våre, vil vi noen ganger spørre om e-postadressen din ogeventuell øvrig informasjon. Dette gjør vi fordi vi vil vite hvem som lasterned gratis informasjon fra våre nettsider som vi har benyttet tid og kompetansepå å utvikle. Du blir aldri påmeldt noen av våre nyhetsbrev uten at vi førstspør om dette.

3.3 Kontaktskjemaer

En av metodene du kan benyttefor å komme i kontakt med oss, er kontaktskjemaer. I og med hele formålet er atdu ønsker å komme i kontakt med oss, spør vi ikke spesifikt om vi kan lagreinformasjonen. I tillegg til at informasjonen lagres i en database, blir densom regel sendt til en eller flere av våre medarbeidere per e-post.

4.0 Unntak

Dersom det finnes lover sompålegger oss å oppbevare informasjon om deg eller myndighetene pålegger ossdet, vil vi gjøre dette. I den grad det er mulig, vil vi informere deg så rasktsom mulig.

4.1 Barn

Viskal ikke lagre informasjon om barn under 15 år. Det kan være vanskelig åavdekke om en person er under 15 år med mindre vi får informasjon om det.Skulle så skje, kan vi varsles på og vi vil slette informasjonen så rasktsom mulig.

5.0 Sikkerhet

Vi setter din sikkerhet høyt.Vi har derfor installert SSL-sertifikat på alle våre nettsider slik atinformasjonen som sendes mellom deg og vår server, alltid er kryptert.

5.1 Backup

Det blir tatt sikkerhetskopi avalle våre data hvert døgn. Informasjonen lagres til enhver tid på flere serveresom fysisk befinner seg på ulike geografiske lokasjoner. Både hoved-server ogbackup-servere, befinner seg i Norge. Fordi informasjonen befinner seg på flereservere, vil det muligens ta noe tid dersom du ber oss slette personinformasjonom deg. Dette vil allikevel ikke overstige 14 dager.

Ved å velge «Tillat alle», gir du oss lov til å legge igjen informasjonskapsler i nettleseren din som hjelper oss med analyse av trafikk, markedsføring og enkelte funksjoner på nettsiden. Les mer om informasjonskapsler.